Site Overlay

GRCEssentials

Work-based methodology

Въведение

Стъпка 1

единния модел GRCEssentials

Стъпка 2

Учебната програма GRCEssentials

Стъпка 3

Εтапа на GRC

Стъпка 4

Проучвания на случаи

Стъпка 5

Заключение

Въведение

Повечето МСП, МСО и микропредприятия могат да развиват ценни умения и компетенции, свързани с прилагане на принципите на GRC вътрешно. С помощта на материалите, разработени в рамките на проект GRCEssentials, МСП, МСО и микропредприятията могат да направят това без високи разходи за външни консултанти. Най-добре е да се въведе GRC успоредно с обичайния работен процес в отделни ясно дефинирани етапи един след друг (базиран на работа учебен подход). Ако следвате описаните по-долу инструкции и последователно преминавате през петте етапа на GRC, може да сте сигурни, че няма да пропуснете нито един важен аспект, свързан с прилагането на принципите на GRC.

Като част от онлайн курса GRCEssentials, в допълнение към всеобхватна теоретична рамка (единен модел GRCEssentials), ние ви предоставяме всички необходими учебни материали, от които МСП, МСО и микропредприятията може да се нуждаят, за да придобият знанията и уменията, необходими за внедряване на GRCEssentials.

Единният модел GRCEssentials се състои от пет последователни етапа. Всеки етап съдържа няколко, не задължително последователни, дейности или стъпки. Моля, имайте предвид и следното: в зависимост от нивото на организационно-технологична зрялост на организацията ви, е възможно да пропуснете една или повече стъпки.

 

Учебната програма GRCEssentials е базирана на пет тематични области. За всяка една от тези пет области, ще откриете необходимата информация, събрана и организирана по начин, по който да може да се прилага директно на работното място.

 

Петте области на GRCEssentials са:

 • 01

  Корпоративно
  управление

  Можете да работите по-ефективно и да постигате стратегическите си цели по-лесно.

 • 02

  Управление
  на проекти

  Винаги знаете дали проектите ви допринасят за успеха на вашия бизнес.

 • 03

  Управление
  на данни

  Контролирате данните и сигурността
  на данните на своята компания.

 • 04

  Управление
  на риска в предприятието

  Може по-добре да оцените рисковете на компанията си и да реагирате на предизвикателства.

 • 05

  Съответствие

  Разбирате правните и регулаторни аспекти на своя бизнес.

С дадените по-долу инструкции може да въведете GRCEssentials стъпка по стъпка в своята компания или организация.

Препоръчваме да формирате GRCEssentials екип, включващ експерти от различни отдели, в който по възможност да участва поне един представител на ръководството. Ангажирайки персонала си, ще гарантирате, че GRCEssentials се възприема във вашата компания или организация.

За да може да използвате GRCEssentials ефективно в своята организация или компания, препоръчваме да се регистрирате в платформата GRCEssentials и да разгледате онлайн курса GRCEssentials тук. Така ще може да използвате всички работни материали бързо и напълно безплатно.

Εдинния модел GRCEssentials

diagram

Първо го направете сами!

Най-лесният и най-добрият начин да се запознаете с GRCEssentials в качеството ви на доставчик на обучение или преподавател е първо сами да използвате работната методология GRCEssentials, напр. като преминете петте етапа в онлайн курса GRCEssentials в ролята си на собственик/управител на център за обучения с вашите служители и преподаватели и сертифицирате придобитите нови знания.

Най-добре е, още от самото начало, да ангажирате преподавателите като членове на екипа, който ще се ангажира с разработване и прилагане на GRC принципите в организацията. Вашите преподаватели ще се запознаят с GRC Essentials на практика и ще могат да развиват концепции за обучения, подходящи за пускане на пазара. Едновременно с това може да постигнете значително подобрение във вътрешните процеси на компанията си.

Ако мислите, че подходът „Опитай сам“ е добра идея и бихте искали да тествате GRCEssentials със своя екип, може да кликнете тук, за да отидете направо на Етап 1 – Анализ.

Съвет за инструкции за доставчици на обучение и преподаватели

Специални инструкции за доставчици на обучение и преподаватели

Като доставчик на обучение или преподавател, вие може да използвате материалите, разработени по проект GRCEssentials, като внедрите концепцията на GRCEssentials в предлаганата от вас учебна програма. Благодарение на съфинансирането от страна на Европейската комисия, иновативните продукти на проекта GRCEssentials са свободно налични за организациите, които имат интерес към използването им.

Учебната програма GRCEssentials

Учебната програма GRCEssentials pви предоставя подробна основа за адаптиране на концепцията GRCEssentials в областта на професионалното развитие. Преди да започнете с етап 1 – Анализ, трябва да използвате учебната програма GRCEssentials, за да се запознаете с рамковите условия, целевите групи, учебните цели, както и знанията, уменията и компетенциите, които ще бъдат придобити. Преподавателите с предходни познания относно GRC могат да пропуснат първия етап и да започнат направо да разучават учебната програма GRCEssentials.


Възможни са различни концепции за обучение

Подходът GRCEssentials може да се интегрира в различни учебни програми. Може да използвате GRCEssentials, за да поставите темата на пазара на професионално образование като открита оферта за семинар или да го използвате като основа за разработване на персонализирани вътрешни курсове за вашите клиенти. Материалите GRCEssentials позволяват адаптация в контекста на обучение в класна стая, комбинация от онлайн и присъствено обучение (смесено обучение), както и 100% онлайн сценарий.


GRCEssentials може също така да се интегрира като модул в съществуващи курсове и програми за професионално обучение. Всеобхватните знания, предоставени от GRCEssentials, го правят особено подходящ за интегриране в различни бизнес учебни програми.

За да можете да представите по адекватен начин съдържанието на GRCEssentials, трябва да планирате между 80 и 120 учебни часа. При самостоятелна подготовка GRCEssentials може да се изпълни онлайн за приблизително 50 часа. Когато GRCEssentials се интегрира в съществуващи учебни програми, е препоръчително да се включат допълнителни часове за практическа работа относно GRCEssentials, в зависимост от сектора и целевата група.

Учебната програма GRCEssentials ви дава
бърз общ преглед на цялата концепция GRCEssentials.
Кликнете
тук
за да я разгледате.

Εтапа на GRCEssentials

Препоръчваме да формирате GRCEssentials екип, включващ експерти от различни отдели, в който по възможност да участва поне един представител на ръководството. Ангажирайки персонала си, ще гарантирате, че GRCEssentials се възприема във вашата компания или организация.

За да може да използвате GRCEssentials ефективно в своята организация или компания, препоръчваме да се регистрирате в платформата GRCEssentials и да разгледате онлайн курса GRCEssentials тук. Така ще може да използвате всички работни материали бързо и напълно безплатно.

Етап 1: Анализ

 1. Определяне на лидер на проекта и членове на екипа за вътрешния проект GRCEssentials.
 2. Обявяване, че искате да въведете единния модел GRCEssentials в своята компания или организация.
 3. Информиране какви ще са бъдещите ползи от въвеждането на подхода на GRCEssentials.
 4. Определяне как ще се докладва напредъка по въвеждане на GRCEssentials във вашата компания или организация.
 5. Начало! Екипът по проекта GRCEssentials се запознава със съдържанието на Етап 1 – Анализ и работи по отделните стъпки в този етап.

10-15 дни

Времето, предвидено за този етап, може да варира в зависимост от сложността, размера на компанията или организацията и наличните ресурси. Възможно е този етап да се приключи по-бързо от посоченото, например ако нивото на зрялост на компанията е напреднало, защото отделни служители вече успешно са преминали курса GRCEssentials. Може да започне и следваща стъпка дори когато работата по този етап не е напълно приключила.

За стартиране на своя GRCEssentials проект ще откриете необходимата информация в учебния модул за Етап 1 – Анализ.

В първия етап от GRCEssentials, вие определяте мисия и визия на своята компания или организация, като проучвате своята бизнес и конкурентна среда, дефинирате стратегически цели и разработвате стратегия за постигането им.

 1. Дефинирате своята мисия и визия, за да знаете какво искате да постигне организацията ви.
 2. Определяте бизнес стратегията, за да разполагате със стратегически план за постигане на дългосрочните и краткосрочните си цели.
 3. Анализирате бизнес и конкурентната среда, за да може да вземете правилните стратегически решения и да капитализирате възможностите си.
 4. Анализирате своите бизнес възможности, за да разработите най-добрите продукти или услуги за своите целеви групи.
 5. Дефинирате своите стратегически цели, за да може да определите правилните приоритети и да дефинирате количествени и качествени цели.
 6. Анализирате регулаторната и законова рамка за избягване поемането на ненужни рискове.
 7. Анализирате своите рискове, за да сте подготвени за евентуални негативни събития, доколкото е възможно. Поддържайте бизнеса си!

Етап 2: Дефиниране

 1. Докладване резултатите от етап 1 на ръководството. Преди да продължите, отговорниците за вземане на решения трябва да потвърдят резултатите от етап 1. В много малки организации, където например собственикът или изпълнителният директор са част от екипа по проекта GRCEssentials, одобрението може да се прави редовно като част от редовните срещи на екипа GRCEssentials успоредно с работния процес.
 2. Информиране на цялата организация или компания относно важните междинни резултати от етап 1 и представяне на първите успехи пред всички.
 3. Екипът по проекта GRCEssentials се запознава със съдържанието на етап 2 – Дефиниране, и работи по отделните работни стъпки за този проект.
 4. Анализ на структурата на вашия екип по проекта GRCEssentials на базата на опита от етап 1. Необходими ли са още членове? Налични са в екипа компетенциите, от които се нуждаете за етап 2?

10-12 дни

Времето, предвидено за този етап, може да варира в зависимост от сложността, размера на компанията или организацията и наличните ресурси. Възможно е този етап да се приключи по-бързо от посоченото, например ако нивото на зрялост на компанията е напреднало, защото отделни служители вече успешно са преминали курса GRCEssentials. Може да започне и следваща стъпка дори когато работата по този етап не е напълно приключила.

Цялата необходима информация ще откриете в учебния модул за Етап 2 - Дефиниране.

IВъв втория етап от GRCEssentials, вие определяте ценностите и принципите на своята компания или организация на базата на резултатите от етап 1. Дефинирате целевия пазар за своите продукти и услуги, както и организационната структура, която ще допринесе за постигане на поставените цели. В допълнение, определяте роли и отговорности и конкретизирате стратегическите си цели с помощта на цели за рентабилност или оперативни цели.

 1. Дефинирате ценности и принципи, за да имате фиксирани насоки за решения за всички заинтересовани лица. Вашата организационна култура показва на клиентите ви кои сте вие и какво искате.
 2. Дефинирате целевия пазар, наред с други неща – за да разберете кои точно проблеми на клиентите разрешавате със своите продукти и услуги. Тези, които разрешават важни проблеми, са успешни.
 3. Разработвате организационна структура, така че да е ясно на всички в организацията ви как различните звена, като маркетинг или човешки ресурси, работят помежду си.
 4. Дефинирате на роли и отговорности, за да е ясно на всички кой какво решава, кой върши работата и кой трябва да бъде информиран или консултиран.
 5. Определяте цели за рентабилност за вашите продукти и услуги, за да знаете по всяко време дали постигате стратегическите си цели.
 6. Определяте оперативни цели, които ви помагат да ръководите организацията си, особено в краткосрочен план.
 7. Определяте своя оперативен модел, за да могат хората и процесите да функционират ефикасно и да можете постоянно да подобрявате организацията си.

Може да използвате тези работни материали директно. В допълнение, учебният модул относно Етап 2 – Дефиниране обяснява кога трябва да се използват работните материали.

Етап 3: Планиране

 1. Докладване резултатите от етап 2 на ръководството. Преди да продължите, отговорниците за вземане на решения трябва да потвърдят резултатите от етап 2. В много малки организации, където например собственикът или изпълнителният директор са част от екипа по проекта GRCEssentials, одобрението може да се прави редовно като част от редовните срещи на екипа GRCEssentials и да се прилага успоредно с работния процес.
 2. Информиране на цялата организация или компания относно важните междинни резултати от етапи 1 и 2 и представяне на първите успехи пред всички.
 3. Екипът по проекта GRCEssentials се запознава със съдържанието на етап 3 – Планиране, и работи по отделните работни стъпки за този проект.
 4. Анализ на структурата на вашия екип по проекта GRCEssentials на базата на опита от етапи 1 и 2. Необходими ли са още членове? Налични са в екипа компетенциите, от които се нуждаете за изпълнението на етап 3?

20-25 дни

Времето, предвидено за този етап, може да варира в зависимост от сложността, размера на компанията или организацията и наличните ресурси. Възможно е този етап да се приключи по-бързо от посоченото, например ако нивото на зрялост на компанията е напреднало, защото отделни служители вече успешно са преминали курса GRCEssentials. Може да започне и следваща стъпка дори когато работата по този етап не е напълно приключила.

Цялата необходима информация ще откриете в учебния модул за Етап 3 – Планиране.

В третия етап от GRCEssentials ще извършите цялото необходимо планиране, което ще позволи на вашата компания или организация да приложат стратегията си. Това включва създаване на функционална оперативна рамка, структура за управление на проекти, както и други компоненти, които ще помогнат на вашата компания или организация да работи ефикасно и ефективно за постигане на желаното качество. В етапа на планиране разработвате и вътрешните си процедури и насоки.

 1. Дефинирате своята рамка за управление на проект, така че винаги да знаете, че проектите ви се изпълняват и допринасят за вашия успех.
 2. Дефинирате своите стандарти относно ефикасност, ефективност и управление на качеството. Това ще гарантира, че правите правилните неща, по правилния начин и изпълнявате очакванията на клиентите си.
 3. Разработите корпоративни политики, за да осигурите насоки за всички заинтересовани лица относно това какво се прави във вашата организация и защо.
 4. Управлявате своите данни така, че те се събират, съхраняват и използват по сигурен и ефикасен начин. Ще разберете стойността на данните за вашия бизнес.
 5. Идентифицирате и управлявате рисковете. За да направите това, преминавате през структуриран процес, за да се уверите, че няма пренебрегнати рискове и че всички рискове са подходящо адресирани.
 6. Разработите План за непрекъснатост на дейността, за да може да поддържате дейността си дори в случай на бедствие.
 7. Спазвате всички приложими правила и регулации. Това ще ви помогне да избегнете външни глоби, например.
 8. Разработите необходимите процедури, с които да гарантирате, че вътрешните ви процеси са ефикасни и ефективни.

Етап 4: Реализация

 1. Докладване резултатите от етап 3 на ръководството. Преди да продължите, отговорниците за вземане на решения трябва да потвърдят резултатите от етап 3. В много малки организации, където например собственикът или изпълнителният директор са част от екипа по проект GRCEssentials, одобрението може да се прави редовно като част от редовните срещи на екипа GRCEssentials, успоредно с работния процес.
 2. Информиране на цялата организация или компания относно важните междинни резултати от проекта и представяне на първите успехи пред всички.
 3. Екипът по проект GRCEssentials се запознава със съдържанието на етап 4 - Реализация и работи по отделните работни стъпки за този проект.
 4. Анализ на структурата на вашия екип по проекта GRCEssentials на базата на опита. Необходими ли са още членове? Налични са в екипа компетенциите, от които се нуждаете за етап?

5-10 дни

Времето, предвидено за този етап, може да варира в зависимост от сложността, размера на компанията или организацията и наличните ресурси. Възможно е този етап да се приключи по-бързо от посоченото, например ако нивото на зрялост на компанията е напреднало, защото отделни служители вече успешно са преминали курса GRCEssentials. Може да започне и следваща стъпка дори когато работата по този етап не е напълно приключила. Забележка: след етап 3 – Планиране, обратна връзка е възможна и в двете посоки, така че евентуалната нова информация и промени могат да се адаптират в предходните етапи, ако е необходимо. Така че може да се налага да променяте вече постигнати резултати на базата на нови констатации.

Цялата необходима информация ще откриете в учебния модул за Етап 4 – Реализация.

В четвъртия етап от GRCEssentials вашата компания или организация използва цялата предишна подготвителна работа и планиране за изпълнение на разработената стратегия. Оперативният ви модел се съставя чрез изготвяне на процедури, определяне на контроли и изпълнение на нови проекти или използване на нови бизнес възможности.

 1. Установяване и прилагане на контроли на качеството, за да бъде постоянно гарантирано качеството на продукти, услуги и процеси.
 2. Установяване и прилагане на мониторинг и контроли в областта на съответствие, управление на риска и данните. Това предотвратява вземането на неправилни решения, създава система за ранно предупреждение и идентифицира потенциални рискове.
 3. Оценка и изпълнение на нови проекти и нови бизнес възможности. По този начин ще вземете правилните решения за бъдещето.

Етап 5: Верификация

 1. Докладване резултатите от етап 4 на ръководството. Преди да продължите, отговорниците за вземане на решения трябва да потвърдят резултатите от етап 4. В много малки организации, където например собственикът или изпълнителният директор са част от екипа по проекта GRCEssentials, одобрението може да се прави редовно като част от редовните срещи на екипа GRCEssentials, успоредно с работния процес.
 2. Информиране на цялата организация или компания относно важните междинни резултати от проекта и представяне на първите успехи пред всички.
 3. Екипът по проекта GRCEssentials се запознава със съдържанието на етап 5 – Верификация и работи по отделните работни стъпки за този проект.
 4. Анализ на структурата на вашия екип на базата на опита. Необходими ли са още членове? Налични са в екипа компетенциите, от които се нуждаете за етап?
 5. След като приключите първия си проект GRCEssentials, трябва да преминете към превръщането на GRCEssentials в постоянен процес във вашата компания или организация. Решете дали и кога трябва да стартира нов проектен цикъл и започнете отново от етап 1 – Анализ. За МСП, МСО и микропредприятия предлагаме по един GRCEssentials цикъл на година. За втория и последващи цикли ще отделяте много по-малко време.

5-10 дни

Времето, предвидено за този етап, може да варира в зависимост от сложността, размера на компанията или организацията и наличните ресурси. Възможно е този етап да се приключи по-бързо от посоченото, например ако нивото на зрялост на компанията е напреднало, защото отделни служители вече успешно са преминали курса GRCEssentials. Може да започне и следваща стъпка дори когато работата по този етап не е напълно приключила.

Цялата необходима информация ще откриете в учебния модул за Етап 5 – Верификация.

Петият и последен етап от GRCEssentials е особено важен за вашата компания или организация. На този етап вие създавате основа за постоянен мониторинг, измерване, бенчмаркинг, докладване и следователно преглед на всички процедури. За тази цел се създават механизми и рутини, които в най-добрия случай ви осигуряват актуална информация.

 1. Определяте процедури за измерване и инструментите, необходими за тях. Ефективните процедури за измерване са предпоставка за установяване на значима система за мониторинг.
 2. Установяване на бенчмаркинг за идентифициране и използване на добри практики.
 3. Установяване на система за докладване за идентифициране на редовен процес, но и предизвикателства.
 4. Ревизиране на всички процеси, цели и др. така, че постоянното подобрение да стане нормална ежедневна рутина във вашата компания или организация.

Честито! Приключихте внедряването на методологията, базирана на работата на GRCEssentials.

Не забравяйте, че можете да рестартирате процеса, когато пожелаете!

The GRCEssentials Curriculum gives you
a quick overview of the whole GRCEssentials concept.
Click for the detailed
Curriculum document

If you find the “Do it yourself first!” approach is a good idea and would like to try out GRCEssentials with your team, you can click here to go directly to Phase 1 - Analysis.

Co-funded by
erasmuslogo en

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Find Us

7-9, Adamantiou Korai Street
Theodoulou House
6010, Larnaca
Cyprus

Talk To Us

t: +357 7000 32 32
f: +357 2465 00 90
e: grc@grcessentials.eu

Co-funded by
erasmuslogo en

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Find Us

7-9, Adamantiou Korai Street
Theodoulou House
6010, Larnaca
Cyprus

Talk To Us

t: +357 7000 32 32
f: +357 2465 00 90
e: grc@grcessentials.eu

Co-funded by
erasmuslogo en

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Find Us

7-9, Adamantiou Korai Street
Theodoulou House
6010, Larnaca
Cyprus

Talk To Us

t: +357 7000 32 32
f: +357 2465 00 90
e: grc@grcessentials.eu

Skip to content