Site Overlay

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С ПАРТНЬОРИТЕ

КОИ СМЕ НИЕ

Консорциумът GRC Essential се състои от 7 партньори от 5 държави от ЕС: Кипър, Гърция, България, Германия и Унгария.

Консорциумът включва партньори с различни, но допълващи умения и се разпростира географски от Централна Европа до най-източния остров на Европа. Консорциумът съчетава многообразие в опита на всеки партньор и специализираните знания, необходими за завършване на всеки интелектуален продукт.

PCX logo

PCX Computers & Information Systems Ltd (Кипър)

PCX Computers & Information Systems Ltd е кипърска компания, с богат опит в прилагането на иновативни технологични решения в образованието. Тя е създадена през 1998 г. в началото на образователната реформа в страната в резултат на развитието на технологиите и световната мрежа.

Като компания за консултантски услуги в областта на ИКТ, PCX има капацитета и знанията да насърчи прилагането на ИКТ решения и внедряването на дигитални решения в предприятията и в образованието.
Основната дейност на PCX е фокусирана върху 3 основни направления: 1) Консултиране и съветване: Високоспециализирани услуги за подкрепа на развитието на МСП; 2) Образование и обучение: иновативни методи и инструменти за обучение, създаване на учебни материали и съдържание в различни области на развитието на бизнеса; 3) Разработка на специализиран софтуер и уеб дизайн.

LTSynergy Logo

L.T. Synergy Ltd (Кипър)

L.T. Synergy е създадена в резултат на виждането на нейните основатели относно значението и положителните ефекти от прилагането на подходящи практики за корпоративно управление, управление на риска и съответствие с разпоредбите (GRC) върху организации от всякакъв мащаб.

L.T. Synergy си сътрудничи с множество компании като партньор, което им позволява да идентифицират дългосрочни синергии и взаимовръзки между техните операционни модели и и приложими практики за корпоративно управление, като укрепват способността им да бъдат ефикасни, ефективни, устойчиви и адаптивни. Мисията на компанията е да подкрепя организациите в тяхното трансформиране, развитие на пазара и повишаване на ползите за техните акционери, заинтересовани страни и общество, като насърчават прилагането на подходящо корпоративно управление, управление на риска и съответствие с релевантните разпоредби.

sigma logo

БИЗНЕС МРЕЖАТА СИГМА (Гърция)

БИЗНЕС МРЕЖАТА СИГМА (бивша TOURNIS SYMVOULEFTIKI EE) е компания, юридически създадена през 2008 г., но проследява еволюцията на консултантските фирми, започнала още през 1997 г. От създаването си компанията работи с клиенти и проекти в Европа, Гърция, Балканите, Кипър и Близкия изток.

БИЗНЕС МРЕЖАТА СИГМА предлага консултантски услуги в областта на управлението на риска, непрекъснатостта на бизнеса, сигурността на информацията, поверителността и управлението на кризи. Компанията използва световно утвърдени методологии и най-добри практики, като ги персонализира според конкретните бизнес и оперативни нужди на всеки клиент (проект). Услугите на БИЗНЕС МРЕЖАТА СИГМА обхващат нуждите на компаниите от край-до-край и във връзка с всички аспекти на тяхната дейност.

ECQ Logo

Европейски център за качество ООД – ECQ (България)

Европейски център за качество ООД е основана през 2001 г. и е специализирана в 4 основни области:

+ Управленско консултиране в областта на проекти, финансирани от ЕС
+ Проектиране и доставка на програми за обучение за бизнес организации и техните служители
+ Прилагане на различни инициативи, свързващи света на бизнеса и иновациите със секторите на образование и обучение
+ Разработване и прилагане на международни стандарти за управление на качеството.

ЕЦК има опит в обучението на мениджъри и служители на МСП за прилагане на различни стандарти за качество. От създаването си до момента ЕЦК ООД разработва, изпълнява и/или подпомага реализацията на проекти за повече от 150 предприятия и повече от 13 общини.
ЕЦК прилага и се ангажира с принципите и ценностите, изложени в „Етичен кодекс за управление на проекти на ЕС“, разработен съвместно и следван от редица европейски организации.

emcra logo

emcra GmbH (Германия)

emcra GmbH е водеща компания за обучение и консултации в областта на националното и европейското финансиране и както и управлението на промяната от МСП. Чрез специализираната си експертиза от 2002 г. насам международният екип на emcra GmbH е подпомогнал развитието на много организации, общности, асоциации и обществени институции.

Като консултантска компания, emcra GmbH съдейства на своите клиенти при кандидатстване за национално и европейско финансиране, като се започне от концепцията за проекти, през изготвянето на заявленията за кандидатстване и се стигне до успешното изпълнение на финансираните проекти. emcra GmbH прилага международно признати стандарти за управление на проекти и е сертифицирана в съответствие с ISO 9001: 2015.

emcra GmbH работи заедно със своите клиенти, помагайки им за посрещане на присъщите предизвикателства на управлението на промените. Консултантската работа на emcra GmbH се фокусира върху набирането на финансиране, дигиталната трансформация, нови приобщаващи подходи за лидерство, управление на проекти и управление на риска и прилагане на международни стандарти.

Като одобрен доставчик на обучения, emcra предлага и професионално обучение за възрастни.  Възможностите за обучение са достъпни в цяла Европа и включват присъствени курсове, онлайн курсове и комбинация от двете (смесено обучение), както и специално създадени образователни продукти за конкретни клиенти. Чрез разработените онлайн курсовете за управление на проекти (PRINCE2, Scrum, AgilePM, ITIL), можете да бъдете сертифицирани в съответствие с международните стандарти. Можете да започнете веднага тук.

BCCI logo

Търговско промишлена палата – Будапеща – ТППБ – BCCI (Унгария)

Търговско промишлена палата – Будапеща (ТППБ – BCCI) е най-голямата търговска камара в Унгария, която обединява малки и средни компании от столицата.

Основната роля на ТППБ е да подпомага МСП при установяване на местно пазарно  сътрудничество, като по този начин има положително въздействие върху растежа и развитието на целия икономически сектор, осигурявайки дългосрочен оборот на корпорациите и гарантира целесъобразност на пазарното поведение и икономическата активност за постигане на колективните интереси. Освен това ТППБ подкрепя МСП в процеса на интернационализация.

BCCI предлага подкрепа при достъпа до пазара на МСП в Унгария, Будапеща (най-голямата междусекторна предприемаческа целева група в Унгария), актуални знания за възможностите на унгарския пазар и икономическата среда, идентификация на унгарските бизнес партньори (създаване  на мрежи от контакти), консултантски услуги в с цел разработване на нови бизнеси, изграждане на дългосрочни отношения с унгарски компании и улесняване (разработване и внедряване) в международни проекти.

ТППБ е основателят и домакинската камара на Асоциацията на търговските палати на регион Дунав (DCCA), като предоставя своя щаб, президент, генерален секретар и координатор на проекта. ТППБ е също така ярък представител на заседанията на ръководната група на EUSDR, участващи в PA8. ТППБ е основател на клъстера за професионално образование в регион Дунав с други 15 организации.

EUROPEAN INSPECTION & CERTIFICATION COMPANY- EUROCERT S.A. (Гърция)

EUROCERT S.A. е независим орган за проверка и сертифициране на трети страни с национален, европейски и международен обхват на дейности и в широк спектър от научни дисциплини. Основана е през 1998 г. от гръцки учени с богат опит в одитите и проверките в Гърция и в чужбина.
EUROCERT оперира в следните области:
1. Сертифициране на системи за управление
2. Сертифициране на продукти, изискващи CE маркировка
3. Извършване на задължителни периодични проверки на промишлени изделия

Значителен дял от инспекциите на EUROCERT S.A са в областта на корабоплаването и проверката на емисиите на парникови газове. Фирмата разполага с необходимото ноу-хау, за да предложи услуги с високо качество и стойност.

EUROCERT е гръцки сертифициращ орган, акредитиран от ESYD – Националната система за акредитация – за 45 услуги по одити, включително ISO 9001, ISO 14001, OHSAS, Социална отговорност, HACCP, ISCC, Асансьори и съоръжения под налягане. EUROCERT е първият сертифициращ орган в Гърция, акредитиран от Националната система за акредитация на системи за управление на качеството (ISO 9001: 2008), управление на околната среда (ISO 14001: 2004 KAI EMAS), безопасност на храните (ISO 22000: 2005), здраве и безопасност (OHSAS 18001, ELOT 1801), интегрирано управление (AGRO 2.1 и 2.2 и AGRO 3), ELOT 1429 Управление на професионални умения, добри земеделски практики (GLOBALGAP V4) и от UKAS за прилагането на протоколите на IFS в Гърция и като орган за проверка емисии на парникови газове. Компанията оперира в международен план в 25 държави с 300 одитори и 30 ръководни кадри.

Компанията също така функционира и като Академия, учебна институция за професионалисти в системите за качество и сертифициране по различни професии.

Съфинансирана от
logos beneficaires erasmus right BG

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Намерете ни

7-9, Adamantiou Korai Street
Theodoulou House 6010,
Ларнака, Кипър

Свържете се с нас

т: +357 7000 32 32
ф: +357 2465 00 90
e: grc@grcessentials.eu

Съфинансирана от
logos beneficaires erasmus right BG

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Намерете ни

7-9, Adamantiou Korai Street
Theodoulou House 6010,
Ларнака, Кипър

Свържете се с нас

т: +357 7000 32 32
ф: +357 2465 00 90
e: grc@grcessentials.eu

Съфинансирана от
erasmuslogo en

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Намерете ни

7-9, Adamantiou Korai Street
Theodoulou House 6010,
Ларнака, Кипър

Свържете се с нас

т: +357 7000 32 32
ф: +357 2465 00 90
e: grc@grcessentials.eu

©2019 GRCEssentials. All Rights Reserved.
Designed & Developed by PCX Management

Skip to content