Site Overlay

Γνωρίστε τους εταίρους

ΠΟΙΟΙ ΕΊΜΑΣΤΕ

Η κοινοπραξία GRCEssentials αποτελείται από 7 εταίρους από 5 χώρες της ΕΕ: την Κύπρο, την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Γερμανία και την Ουγγαρία.

Η κοινοπραξία περιλαμβάνει εταίρους με διαφορετικές αλλά συμπληρωματικές δεξιότητες και εξαπλώνεται γεωγραφικά από την Κεντρική Ευρώπη στο πιο ανατολικό νησί της Ευρώπης. Υπάρχει ποικιλία στις εμπειρίες κάθε εταίρου και στις εξειδικευμένες γνώσεις που απαιτούνται για την ολοκλήρωση κάθε παραδοτέου.

PCX logo

PCX Computers & Information Systems Ltd (Cyprus)

Η PCX Computers & Information Systems Ltd είναι μια Κυπριακή ΜΜΕ με υψηλή τεχνογνωσία στην εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων στην εκπαίδευση. Ιδρύθηκε το 1998, στην αρχή της εκπαιδευτικής αναμόρφωσης λόγω της τεχνολογίας και της ανάπτυξης του παγκόσμιου ιστού.

Ως εταιρεία συμβούλων ΤΠΕ, η PCX έχει την ικανότητα και τη γνώση για να προάγει τα οφέλη από την εφαρμογή λύσεων ΤΠΕ και την υιοθέτηση ψηφιακών λύσεων σε επίπεδο επιχειρήσεων και εκπαίδευσης.

Οι κύριες δραστηριότητές της επικεντρώνεται σε 3 κύριες γραμμές εμπειρογνωμοσύνης: 1) Συμβουλευτική: Εξειδικευμένες υπηρεσίες για την υποστήριξη της ανάπτυξης των ΜΜΕ. 2) Εκπαίδευση & Κατάρτιση: Καινοτόμες μεθόδους και εργαλεία κατάρτισης, παραγωγή εκπαιδευτικών υλικών και περιεχομένου σε διάφορους τομείς επιχειρηματικής ανάπτυξης. 3) Εξειδικευμένη ανάπτυξη λογισμικού και σχεδιασμός & ανάπτυξη ιστοσελίδων.

LTSynergy Logo

L.T. Synergy Ltd (Cyprus)

Η L.T. Synergy δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα της άποψης των ιδρυτών της για τη σημασία και τις θετικές επιπτώσεις της εφαρμογής ορθών πρακτικών και αρχών εταιρικής διακυβέρνησης, κινδύνου και συμμόρφωσης (GRC) σε οργανισμούς παντός μεγέθους.

Η L.T. Synergy συνεργάζεται με εταιρείες, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να εντοπίζουν μακροπρόθεσμες συνέργιες και αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των λειτουργικών μοντέλων τους και κατάλληλες και εφαρμόσιμες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, ενισχύοντας την έμφυτη ικανότητα τους να γίνουν αποδοτικοί, αποτελεσματικοί, βιώσιμοι και προσαρμόσιμοι. Η αποστολή της εταιρείας είναι να υποστηρίξει τους οργανισμούς στο ταξίδι τους να μετασχηματιστούν και να αναπτυχθούν στην αγορά τους και να γίνουν καλύτεροι για τους μετόχους, τους ενδιαφερόμενους και την κοινωνία, προωθώντας την εφαρμογή κατάλληλων αρχών και πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης, κινδύνου και συμμόρφωσης.

sigma logo

SIGMA BUSINESS NETWORK (Greece)

Η εταιρεία SIGMA BUSINESS NETWORK (πρώην TOURNIS SYMVOULEFTIKI EE) ιδρύθηκε νόμιμα το 2008, ωστόσο ήταν η εξέλιξη συμβουλευτικών επιχειρήσεων που ξεκίνησαν το 1997. Από την ίδρυσή της, η εταιρεία υποστηρίζει πελάτες και έργα στην Ευρώπη, την Ελλάδα, τα Βαλκάνια, την Κύπρο και τη Μέση Ανατολή.

Η SIGMA BUSINESS NETWORK προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες στους τομείς της Διαχείρισης Κινδύνων, της Συνέχειας Επιχειρήσεων, της Ασφάλειας Πληροφοριών, της Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και της Διαχείρισης Κρίσεων. Η εταιρεία χρησιμοποιεί καθιερωμένες σε παγκόσμιο επίπεδο Μεθοδολογίες και Βέλτιστες Πρακτικές, προσαρμόζοντάς τις στις επιχειρηματικές και επιχειρησιακές ιδιαιτερότητες κάθε πελάτη (και του έργου). Οι υπηρεσίες της καλύπτουν τις ανάγκες των εταιρειών που εξυπηρετεί η SIGMA BUSINESS NETWORK, σε όλα τα τμήματα των δραστηριοτήτων τους.

ECQ Logo

EUROPEAN CENTER FOR QUALITY OOD – ECQ (Bulgaria)

Η εταιρεία EUROPEAN CENTER FOR QUALITY OOD – ECQ (Ευρωπαϊκό Κέντρο Ποιότητας) ιδρύθηκε το 2001 και ειδικεύεται σε 4 βασικούς τομείς:

+ Συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης στον τομέα των χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ έργων
+ Σχεδιασμός και παράδοση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για επιχειρηματικές οντότητες και εργαζόμενους
+ Εφαρμογή διαφόρων πρωτοβουλιών που συνδέουν τον κόσμο των επιχειρήσεων και της καινοτομίας με τους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης
+ Ανάπτυξη και εφαρμογή διεθνών προτύπων διαχείρισης ποιότητας.

Η ECQ έχει εμπειρία στην κατάρτιση διαχειριστών και υπαλλήλων ΜΜΕ στην εφαρμογή διαφορετικών προτύπων ποιότητας. Από την ίδρυσή της, η ECQ  έχει αναπτύξει, υλοποιήσει και / ή υποστηρίξει την υλοποίηση έργων για περισσότερες από 150 επιχειρήσεις και περισσότερους από 13 δήμους.
Το ECQ δεσμεύεται για το σύνολο των αρχών και των αξιών που περιγράφονται στον «Κώδικα Δεοντολογίας για τη διαχείριση έργων της ΕΕ» για τον οποίο το ECQ είναι επίσημο συμβαλλόμενο μέρος.

emcra logo

emcra GmbH (Germany)

Η emcra GmbH είναι μια κορυφαία εταιρία παροχής εκπαιδευτικών προγραμμάτων και συμβουλευτικών υπηρεσιών στους τομείς εθνικής και ευρωπαϊκής χρηματοδότησης και των συσχετιζόμενων διαδικασιών αλλαγής. Από το 2002, διάφορες οργανώσεις, εταιρείες, σύνδεσμοι και δημόσιοι οργανισμοί έχουν επωφεληθεί από την εξειδικευμένη εμπειρία της διεθνούς ομάδας της emcra.

Ως εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, η emcra GmbH παρέχει τα μέσα στους πελάτης της να λαμβάνουν εθνική ή/και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, ξεκινώντας από την ανάπτυξη έργων, τη χρηματοδότηση εφαρμογών και την επιτυχή ολοκλήρωση των χρηματοδοτούμενων έργων. Η emcra χρησιμοποιεί διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα διαχείρισης έργων και είναι πιστοποιημένη με το πρότυπο ISO 9001: 2015.

Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας της με τους πελάτες της, η emcra εστιάζει σε ολόκληρο τον οργανισμό και εργάζεται μαζί με τους, βοηθώντας τους έτσι με τις προκλήσεις της διαχείρισης αλλαγών. Το συμβουλευτικό έργο της επικεντρώνεται στη επίτευξη χρηματοδοτικής ενίσχυσης, στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στις νέες προσεγγίσεις ηγεσίας, στη διαχείριση έργων και κινδύνων και στην εφαρμογή διεθνών προτύπων.

Ως εγκεκριμένος εκπαιδευτικός φορέας, η emcra ασχολείται επίσης με την επαγγελματική εκπαίδευση και την εκπαίδευση ενηλίκων. Οι ευκαιρίες μάθησης που προσφέρει είναι διαθέσιμες σε όλη την Ευρώπη και περιλαμβάνουν μαθήματα στην τάξη, διαδικτυακά μαθήματα αλλά και συνδυασμό των δύο, καθώς και εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για τους πελάτες της. Μπορείτε, για παράδειγμα, να χρησιμοποιήσετε τα διαδικτυακά μαθήματα διαχείρισης έργων (PRINCE2, Scrum, AgilePM, ITIL) για πιστοποίηση σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Μπορείτε να ξεκινήσετε αμέσως.

BCCI logo

Budapest Chamber of Commerce and Industry – BCCI (Hungary)

Το BCCI είναι το μεγαλύτερο εμπορικό επιμελητήριο στην Ουγγαρία, το οποίο συγκεντρώνει μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις από την πρωτεύουσα.

Ο κύριος ρόλος του BCCI είναι να βοηθά τις ΜΜΕ να δημιουργήσουν τοπικές συνεργασίες αγοράς, επηρεάζοντας έτσι θετικά την ανάπτυξη ολόκληρου του οικονομικού τομέα, εξασφαλίζοντας μακροπρόθεσμο κύκλο εργασιών των εταιρειών και διασφαλίζοντας την ακεραιότητα της συμπεριφοράς και της οικονομικής δραστηριότητας της αγοράς για συλλογικά συμφέροντα. Επιπλέον, το BCCI στηρίζει τις ΜΜΕ στις διεργασίες διεθνοποίησης.

Το BCCI προσφέρει υποστήριξη στις ΜΜΕ για πρόσβαση στην αγορά στην Ουγγαρία, τη Βουδαπέστη (μεγαλύτερη διατομεακή επιχειρηματική ομάδα στόχου στην Ουγγαρία), τις σύγχρονες γνώσεις σχετικά με τις ευκαιρίες και το οικονομικό περιβάλλον της Ουγγαρίας, την αναγνώριση των ουγγρικών επιχειρηματικών συνεργατών (matchmaking) προκειμένου να αναπτυχθούν νέες επιχειρήσεις, να οικοδομηθούν μακροχρόνιες σχέσεις με τις ουγγρικές εταιρείες και να υπάρξουν (ως ανάπτυξη και ως υλοποίηση) διεθνή έργα.

Το BCCI είναι το ιδρυτικό τμήμα και αυτό που φιλοξενεί το Σύνδεσμο Εμπορικού Επιμελητηρίου Δούναβη (DCCA), παρέχοντας έδρα, πρόεδρο, γενικό γραμματέα και συντονιστή του έργου. Το BCCI είναι επίσης εκπρόσωπος των Συνεδριάσεων της Διευθύνουσας Ομάδας της EUSDR, που συμμετέχουν στο PA8. Το BCCI είναι επίσης ιδρυτής του Danube Region Vocational Education Cluster μαζί με άλλους 15 οργανισμούς.

EUROPEAN INSPECTION & CERTIFICATION COMPANY- EUROCERT S.A. (Greece)

Η EUROCERT S.A. είναι ανεξάρτητο όργανο επιθεώρησης και πιστοποίησης τρίτων με εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές φάσμα δραστηριοτήτων και ευρύ φάσμα επιστημονικών κλάδων. Ιδρύθηκε το 1998 από Έλληνες επιστήμονες με πολυετή πείρα στον τομέα των Ελέγχων και Επιθεωρήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Η EUROCERT δραστηριοποιείται στους ακόλουθους τομείς:

1. Πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης
2. Πιστοποίηση προϊόντων που απαιτούν σήμανση CE
3. Εκτελεί περιοδικούς ελέγχους βιομηχανικών ειδών

Έχει σημαντική παρουσία στις επιθεωρήσεις στον τομέα της ναυτιλίας, στην επαλήθευση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Διαθέτοντας την απαιτούμενη τεχνογνωσία, παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αξίας.

Η EUROCERT είναι ελληνικός οργανισμός πιστοποίησης διαπιστευμένος από το ΕΣΥΔ – το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης – για 45 υπηρεσίες ελέγχων, όπως ISO 9001, ISO 14001, OHSAS, Κοινωνική Ευθύνη, HACCP, ISCC, Ανελκυστήρες και Εξοπλισμός Πίεσης. Η EUROCERT είναι ο πρώτος οργανισμός πιστοποίησης στην Ελλάδα που έχει διαπιστευτεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001: 2008), Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001: 2004 KAI EMAS), Ασφάλειας Τροφίμων (ISO 22000: 2005) Ασφάλεια (OHSAS 18001, ΕΛΟΤ 1801), Ολοκληρωμένη Διαχείριση (AGRO 2.1 & 2.2 και AGRO 3), ΕΛΟΤ 1429 Διαχείρισης Αντοχής, Καλής Γεωργικής Πρακτικής (GLOBALGAP V4) και UKAS για την εφαρμογή των Πρωτοκόλλων IFS στην Ελλάδα Εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Λειτουργεί διεθνώς σε 25 χώρες με 300 ελεγκτές και 30 στελέχη.

Η εταιρεία λειτουργεί επίσης ως Ακαδημία, ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα για επαγγελματίες σε συστήματα ποιότητας, και ως Φορέας Πιστοποίησης Επαγγελμάτων.

Χρηματοδοτείται από
logos beneficaires erasmus right EL

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Βρείτε μας

Οδός Αδαμάντιου Κοραή 7-9,
Θεοδούλειο Κτίριο 6010,
Λάρνακα Κύπρος

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τ: +357 7000 32 32
Φ: +357 2465 00 90
Ε: grc@grcessentials.eu

Χρηματοδοτείται από
logos beneficaires erasmus right EL

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Βρείτε μας

Οδός Αδαμάντιου Κοραή 7-9,
Θεοδούλειο Κτίριο 6010,
Λάρνακα Κύπρος

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τ: +357 7000 32 32
Φ: +357 2465 00 90
Ε: grc@grcessentials.eu

Χρηματοδοτείται από
logos beneficaires erasmus right EL

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Βρείτε μας

Οδός Αδαμάντιου Κοραή 7-9,
Θεοδούλειο Κτίριο 6010,
Λάρνακα Κύπρος

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τ: +357 7000 32 32
Φ: +357 2465 00 90
Ε: grc@grcessentials.eu

©2019 GRCEssentials. All Rights Reserved.
Designed & Developed by PCX Management

Μετάβαση στο περιεχόμενο